Válasszon nyelvet!

MagyarDeutsch
Címlap Infók Tanítás után Közösségi szolgálat
IKSZ-elési lehetőség kézműveskedés kedvelőinek
2016. november 17. csütörtök, 11:28

Újabb IKSZ-elési lehetőségre hívnánk fel a figyelmeteket: A kézműveskedés kedvelőinek a Mesekő Alapítvány kínál lehetőséget karácsonyi díszek készítésére.

Részleteket a lenti linkre kattintva találtok, illetve tájékozódhattok Kárpáti-Simon Krisztina tanárnőnél:

IKSZ-elési lehetőség a kézműveskedés kedvelőinek  

 

 
IKSZ-elj a Mikulásgyárnál!
2014. november 18. kedd, 11:37
Segítenél a Magyar Vöröskeresztnek karácsonyi ajándékot gyűjteni a rászorulóknak?
Megteheted az IKSZ keretein belül december 5. és 16. között.
Gyere el a tájékoztatóra, ahol a részleteket is megtudhatod.
Tájékoztató időpontja: november 19. (szerda), 14:45-15:00
Tájékoztató helyszíne: ebédlő
 
„A MikulásGyár célja a mélyszegénységben élő nagycsaládok, így rengeteg gyermek segítése, tekintet nélkül arra, hogy ki és miért éhezik. A MikulásGyár hitvallása a humanizmus természetéből fakadó szolidaritás, nem ismer különbséget gyermek és gyermek között,küzd a diszkrimináció ellen és független a mindenkori politikától.”
 
 
 
Helyek, ahol már voltunk Iskolai Közösségi Szolgálaton (IKSZ)
2013. szeptember 18. szerda, 19:38

 

Strokeinfó Alalpítvány:

Egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkeket fordítása, amelyek az alapítvány honlapján meg is jelennek. Itt: http://www.strokeinfo.hu/betegseg-leirasa/megelozes/

 

 

József Attila Általános Iskola:

Általános iskolás gyerekek korrepetálása németből.

 

Hajós Alfréd Általános Iskola:

Általános iskolás gyerekek korrepetálása németből.

 

Felnőtt Birkózó Világbajnokság 2013:

Irodai előkészítő feladatok,  építési feladatok, csapatkísérő, tolmács, hostess, szórólapozás.

 

Természet- és Környezetvédelmi Polgárőr Egyesület:
Természet- és környezetvédelmi feladatok (takarítás, élőhelykezelés).

 

Csepeli Vakvezető Kutyaiskola:

Vakvezető kutyák ápolása, kertrendezés.

 

Pesterzsébeti Evangélikus Egyházközség:

Gyermekek táboroztatása, hajléktalan misszió, intézmények karbantartása és takarítása.

 

Budapest– Pesterzsébet Központi Református Egyházközség:

Segítség nyári táborok szervezésében és lebonyolításában.

 

Skarica Máté Városi Könyvtár:

Kézműves táborokban gyermekekkel való foglakozás.

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Újhartyán:

Hagyományok gyűjtése, ápolása, családfa kutatása, nemzetiségi programok, rendezvények lebonyolítása, segítségnyújtás a tájházban és az általános iskolában.

 

Népművészeti és Kézműves Óvoda:

Irányított tanulást segítő tevékenység, segítő közreműködés.

 

Baros Ovi – Hétszínvirág Tehetségközpont:
Részvétel óvodás gyerekeknek szóló programok szervezésében, lebonyolításában.

 

Csicsergő 2. sz. Óvoda:

Segítő közreműködés, kézműves tevékenység óvodás gyerekekkel.

 

Hóvirág Óvoda:

Segítő közreműködés, játék óvodás gyerekekkel német nemzetiségi nyelven.

 

Mackó-Kuckó:

Kulturális tevékenység, hagyományápolás (fellépés nemzetiségi műsorral, táncházzal).

 

Sülysápi Gondozási Központ:

Idős emberekkel való foglalkozás, szabadidős tevékenység.

 
Az Iskolai Közösségi Szolgálatra (IKSZ) vonatkozó jogszabályok
2013. szeptember 18. szerda, 19:30

 

A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok, következtetések
 

Kedves Érdeklődő!
Ezen a felületen az iskolai közösségi szolgálat jogszabályi hátteréről tud ismereteket szerezni.
 
Tartalom:
1. 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
1. 2. /A) A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet
1.2./B)  20/2012. EMMI rendelet (1) Az iskola pedagógiai programjáról
1.3. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
1. 4. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet
1. 5. 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
1. 6. Nemzeti alaptanterv
1. 7. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020
1. 8. Civil törvény
1. 9. Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény

1. 1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
(Hatályos: 2015. I. 1-től)
(Részlet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből) 4.§ 15. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,
 
6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve
a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített.
63/B. § (1) A Nemzeti Pedagógus Kar
a) külön jogszabályban meghatározottak szerint ellenőrzi a 4. § 15. pontjában meghatározott közösségi szolgálat szervezését, valamint működteti az ehhez kapcsolódó tanácsadó és információs rendszert…
63/D. § (1) Az Országos Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:
f) a közösségi szolgálattal kapcsolatos tanácsadási és ellenőrzési tevékenység szabályozása 97. §(2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
 
1. 2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
94. § Az iskola által használt nyomtatvány
23. a közösségi szolgálati jelentkezési lap,
28. az együttműködési megállapodás.
 
99. § (1) A törzslap két részből áll, a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból és az egyéni törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a tanulókról - a tanévkezdést követő harminc napon belül - egyéni törzslapot állít ki.
(2) Ha az iskolai nevelés és oktatás nyelve a nemzetiség nyelve, a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell. Ha a két szöveg között eltérés van, és nem állapítható meg, hogy melyik a helyes szöveg, a magyar nyelvi bejegyzést kell hitelesként elfogadni.
(3) Az egyéni törzslap tartalmazza
g) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat,
 
101. § (1) A pedagógus a tanórai foglalkozásokról az órarendnek megfelelően osztálynaplót vezet.
(6) Az értékelő naplórész
a) a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, oktatási azonosító számát, társadalombiztosítási azonosító jelét, anyja születéskori nevét és elérhetőségét, apja vagy törvényes képviselője nevét és elérhetőségét,
b) a tanuló naplóbeli sorszámát, törzslapszámát,
c) a tanult tantárgyakat és azok értékelését havi bontásban, valamint a félévi és év végi szöveges értékelését, osztályzatait,
d) a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos adatokat
tartalmazza.
 
133. § (1) A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.
(2) A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen folytatható tevékenység.
(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.
(2b) A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.
(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.
(4) A gimnázium, a szakgimnázium a 9-12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9-13. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.
(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

 

 
Általános infók az Iskolai Közösségi Szolgálathoz (IKSZ)
2013. szeptember 18. szerda, 19:25

      Amint azt talán tudjátok, az érettségi bizonyítvány megszerzését 2012-től egy újabb feltételhez kötötték, ez pedig az 50 óra Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) elvégzése.

A DNG-ben arra törekszünk, hogy ezt a lehetőséget az ide járó diákok a személyiségüknek leginkább megfelelő, és azt igazán fejlesztő közösségi szolgálatot végezhessenek.

Iskolánkban a 9.N - 11. évfolyamon kell az IKSZ-et elvégezni. Az iskola több szervezettel is kapcsolatban áll, amelyek IKSZ lehetőséget nyújtanak az ide járó diákoknak. Ezekről a lehetőségekről olvashatsz itt a honlapon (az „Ahová jelentkezhetsz” menüpont alatt), vagy értesülhetsz a faliújságon illetve John Orsolya tanárnőn keresztül.
Az iskola nyitott arra, hogy újabb partnerekkel kapcsolatot vegyen fel. Így ha tudsz olyan helyet, ahol IKSZ-et tudnánk végezni, bátran jelezd 
John Orsolya tanárnőnél!

FONTOS: Ne kezdj el IKSZ-et végezni magadtól, mert az iskolának mindenképpen megállapodási szerződést kell kötni a szervezettel, intézménnyel, ahol végeznéd, és a szüleidnek alá kell írni egy jelentkezési lapot is, amit az iskola ad ki.

Az IKSZ-óráidat az IKSZ-naplódban regisztrálhatod, amit az osztályfőnöködtől kapsz meg, és amire nagyon kell vigyáznod, mert ez igazolja, hogy mikor hány órát végeztél el. Minden alkalmat be kell írni és alá kell íratni az ezért felelős felnőttel. (Az IKSZ-napló elején található útmutató alapján.)

Bővebb információt az Iskolai Közösségi       Szolgálatról általában ezen a linken találsz:   

http://www.kozossegi.ofi.hu/

Tájékoztató a 9.N-eseknek IKSZ ügyben

 

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 2